วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์คลังความรู้
วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โดย
ครูดวงพร หอมมาลา